TTL Thonglor
     Translation & Visa

 
      

 

ศูนย์แปลภาษานานาชาติทองหล่อ ทรานสเลชั่น แอนด์ วีซ่า                                                                                                              Tel : 02-153-2630
(TTL Thonglor Translation & Visa)                                                                                                                                        Fax : 02-153-2630
Tax ID No. 2-7820-9872-5                                                                                                                                                  Hot line : 087-936-0355 ,089-936-0720

เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาโครงการสถาบันการศึกษา

เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาโครงการสถาบันการศึกษา
อ้างอิง อ่าน 134 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

สถานทูตสหรัฐอเมริกา
  สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ เพี่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนี้

 

รายละเอียดโครงการ

สถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกเป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่นำเยาวชนจากประเทศต่างๆ มาศึกษาและอภิปรายประเด็นที่สำคัญนี้ในสหรัฐอเมริกา สถาบันฯ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การศึกษาข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการบรรยาย นอกจากนี้ สถาบันฯ จะมีการจัดทัศนศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา การเยือนสถานที่ท้องถิ่นและกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเสริมการศึกษาในห้องเรียน ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้ผู้ร่วมโครงการพำนักเพื่อศึกษาวิชาการที่สถาบันเป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์และเดินทางทัศนศึกษาในประเทศเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์

 

สถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกของสหรัฐฯ จะศึกษาบทบาทของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริกา สถาบันฯ จะใช้เทคนิคการศึกษาจากประสบการณ์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้มองเห็นประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อันได้แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาแบบยั่งยืน/การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยของอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การผลิตพลังงาน (ทั้งรูปแบบใหม่และรูปแบบดั้งเดิม) และการจัดการและบำบัดน้ำ จะมีการศึกษาประเด็นเหล่านี้จากแง่มุมต่างๆ เช่น กิจกรรมของกลุ่มรากหญ้าในพื้นที่และโครงการริเริ่มต่างๆ ของภาคประชาชน แนวทางด้านการตลาดตลอดจนนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ สถาบันฯ อาจจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงของประเทศ ท้ายสุด สถาบันฯ จะศึกษาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทของสังคมโลกาภิวัตน์และเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกากับประเทศของผู้เข้าร่วมโครงการ

 
สถานทูตสหรัฐอเมริกา [101.109.237.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57


October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31